• Package Services

    Пакет услуги

    Врз основа на профилот на бунарот, податоците за геолошка стратификација и литологија, дизајнерските карактеристики на моторите за спуштање и претходните резултати од апликацијата, DeepFast ќе направи дизајн на алатки за дупчење за оваа формација со компјутерски софтвери.